Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli

Rassistesch Diskriminatioun ass e gesellschaftleche Phenomeen, deen och bei eis existéiert, an dee mir net kënnen ignoréieren. Et geet net duer, dëse Phenomen ze erfuerschen et muss och konkret gehandelt ginn. Där Meenung ass d’Biergerrechtlerin ronderëm Froe vum Zesummeliewen, d’Laura Zuccoli an hirem Fräie Mikro op radio 100,7.

 

*les propos de cet article engagent exclusivement l’auteur et ne reflètent pas forcement la vision de l’ASTI
Translate...