Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli

Mam Gesetz vum 1. Januar 2024 iwwer dat interkulturellt Zesummeliewen ass e wichtegt Instrument fir de gesellschaftlechen Zesummenhalt an eisem Land geschafe ginn. Bierger a Gemenge sollen dëst partizipatiivt Instrument fir eng oppen, emanzipéiert a multikulturell Lëtzebuerger Gesellschaft benotzen, mengt d’Laura Zuccoli, Biergerrechtlerin ronderëm Froe vum Zesummeliewen.

*les propos de cet article engagent exclusivement l’auteur et ne reflètent pas forcement la vision de l’ASTI
Translate...