Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli

An de nächsten Deeg gëtt am ganze Land am Kader vun der Orange Week u Fraen, déi Affer vu Gewalt si, geduecht. Et geet awer net duer, Gebaier orange ze beliichten an e puer Konferenzen ofzehalen. D’Realitéiten um Terrain musse sech duerch politesch Moossnamen änneren, mengt d’Laura Zuccoli am Fräie Mikro.

*les propos de cet article engagent exclusivement l’auteur et ne reflètent pas forcement la vision de l’ASTI
Translate...