De Service Médiacteur Jeunes / Streetwork vun der ASTI zesummen mat de Jonken, den aneren Servicer vun der ASTI an 4Motion asbl organiséieren de Festival « Back to life » den Denschden 9 Juli vun 12 bis 20 Auer zu Dummeldéng am Bësch hannert der chinesescher Ambassad, zum Schluss vun der rue Jacques de Deventer.

No verschiddenen Aktivitéiten a Bezug zu Risiko an Atelier’en zur Preparatioun opt Fest während 2 Joer, werd dese Festival e wichtegen Moment am Projet « Ech wëll… » duerstellen. De Projet, deen finanzéiert gett vun der Œuvre National de Secours Grand Duchesse Charlotte am Kader vun « Actions Addictions Jeunes », zielt drop hin Jonker d’Méiglechkeet ze ginn, si an hiren Potentialen ze ënnerstëtzen an si an hiren Decisiounsprozessen ze begleeden fir ze léieren mat Risiken ëmzegoen. « Zeréck an d’Liewen », een Numm, deen vun engem Jonken proposéiert ginn ass fir den Ufank vun der Vakanz ze beschreiwen, bedeit an engem iwerdroenen Sënn eng Befreiung vun allméiglechen Ofhängegkeeten an de Wëllen déi schéin Saachen am Liewen ze entdécken.

Dofir, lost är Sënner rëm zréck an d’Liewen kommen an kommt mat eis feieren, Dënschdes, de 9. Juli ab 12h no der Schoul !

Fir méi Infos kënn dir d’Streetworker Lynn & André um 621642533 oder 661642533 oder per mail op asti@streetwork.lu kontaktéieren.

Le Service Médiacteur Jeunes / Streetwork de l’ASTI ensemble avec les jeunes, les autres services de l’ASTI et 4Motion asbl. organisent le festival « Back to life» mardi le 9 juillet à partir de 12h jusqu’à 20h dans la forêt à Dommeldange à la fin de la rue Jacques de Deventer.

Après différentes activités en lien avec la gestion de risques par les jeunes et à la suite d’ateliers de préparation de la fête sur une période de deux années, le festival marquera un moment fort du projet « Ech wëll … » .

Il est financé par l’Oeuvre National de Secours Grand Duchesse Charlotte dans le cadre du projet « Actions Addictions Jeunes ».

Ce projet vise à promouvoir les potentiels des jeunes et leurs ressources à prendre des décisions et à gérer des risques dans la vie.

« Revenir à la vie », un nom choisi par les jeunes pour décrire le début des vacances, ce qui signifie au sens large une libération de toutes les dépendances et la volonté de découvrir les choses positives dans la vie.

Alors, permettez à vos sens de revenir à la vie et venez faire la fête mardi, le 9 juillet après la fin de l’école !

Pour plus d’infos vous pouvez contacter les streetworkers Lynn & André aux numéros 621642533 ou 661642533 ou par mail sur asti@streetwork.lu.

Translate...