Weltspilldag – Fête mondiale du jeu

am Kader vum Weltspilldag wëlle mir och dëst Joer erëm drop opmierksam maache, wéi wichteg d’gemeinsamt Spillen
an der Famill fir d’Entwécklong vun de Kanner a Jugendlechen a fir ee gutt Zesummeliewen an der Famill as.
D’Erzéiongs- a Familljeberodung, d’Gemeng Lëtzebuerg, d’Capel, de Kanner a Jugend Telefon, d’Superdreckskëscht, Young Caritas, Bee Secure, Bee Creative,
d’Streetworker vun Interaction an AFP-Solidarité-Famille freeë sech drop flott Aktivitéiten unzebidden an ee schéinen Dag mat Iech ze verbréngen.
Mir wiere frou, wa vill Kanner, Jugendlech a Familljen de Wee op de Knuedler fannen a Loscht kréien och doheem méi mateneen ze spillen.

30. Mee 2OI7 10.00 – 17.00 Auer

um Knuedler ( Palce Guillaume II )

Mei Informatiounen :  HEI